Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Oferta

Skupiamy się na codziennej obsłudze przedsiębiorstw, zwłaszcza tych z udziałem kapitału zagranicznego. Usługi, które wykonuje kancelaria, można podzielić na trzy kategorie:

 • postępowania sądowe, w szczególności mające na celu windykację i egzekucję wierzytelności,
 • bieżąca obsługa prawna (korporacyjno-biznesowa),
 • doradztwo podatkowe.

Postępowania sądowe

Postępowania sądowe, w szczególności mające na celu windykację i egzekucję wierzytelności. Wszyscy trzej radcy prawni mają doświadczenie w reprezentowaniu klienta zarówno w postępowaniach toczących się przed sądem powszechnym, jak i przed sądem arbitrażowym. Reprezentujemy klientów w prowadzeniu sporów cywilnych i gospodarczych, w tym dotyczących uznawania wykonalności w Polsce orzeczeń sądów zagranicznych. Ponadto przygotowujemy na ten temat opinie i analizy prawne. Zajmujemy się również sprawami z zakresu postępowania administracyjnego, arbitrażowego, rejestrowego i egzekucyjnego.

Bieżąca obsługa prawna

Obsługa prawna (korporacyjno-biznesowa), polega na:

 • sporządzaniu projektów umów i weryfikacji istniejących umów,
 • przygotowywaniu analiz i interpretacji obowiązujących przepisów,
 • informowaniu o przewidywanych zmianach legislacyjnych,
 • doradztwie w zakresie prawa pracy, w szczególności dotyczącym nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
 • pomocy podczas negocjacji z partnerami handlowymi,
 • windykacji przeterminowanych należności,

Doradztwo podatkowe

Nasze doradztwo podatkowe skupia się przede wszystkim na przygotowywaniu praktycznych i optymalnych rozwiązań problemów podatkowych pojawiających się w działalności gospodarczej. Zapewniamy klientom:

 • kompleksowy nadzór doradczy na podstawie umowy o stałej współpracy, polegający m.in. na analizie problemów i zagadnień podatkowych związanych z bieżącą działalnością klientów z uwzględnieniem specyfiki działalności i branży, w której działają oraz informowaniu o planowanych i wchodzących w życie zmianach prawa podatkowego,
 • wsparcie w zakresie oceny skutków podatkowych realizowanych operacji gospodarczych, a także pomoc w opracowaniu efektywnych podatkowo strategii inwestycyjnych, modeli finansowania działalności oraz scenariuszy restrukturyzacji w ww. zakresie,
 • doradztwo transakcyjne, obejmujące badania due diligence, przygotowanie transakcji oraz analizę dokumentacji transakcyjnej pod kątem podatkowym,
 • tworzenie planów optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorstw oraz wsparcie mające na celu ograniczenia ryzyka podatkowego i budowania długookresowej strategii podatkowej,
 • reprezentowanie klientów na każdym etapie wszelkiego rodzaju postępowań prowadzonych przed polskimi organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, w zakresie dotyczącym zobowiązań podatkowych (sporządzanie wniosków, zażaleń, skarg, zarzutów, odwołań, podań w postępowaniach podatkowych i sądowych),
 • usługi w zakresie cen transferowych (ocena ryzyka, weryfikacja bądź przygotowanie dokumentacji cen transferowych).