Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Kasy fiskalne w samochodach służbowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 14 czerwca 2016 roku wydał wyrok w sprawie konieczności prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych w każdym przypadku korzystania przez pracownika w celach prywatnych z samochodu służbowego. Na kasę fiskalną powinien, zdaniem organów podatkowych oraz w ocenie WSA, zostać „nabity” każdy litr paliwa opłacony przez pracodawcę, a wykorzystany przez pracownika do celów prywatnych.

W przedmiotowym orzeczeniu wskazano, iż mimo praktycznych trudności, jakie może wywołać ww. interpretacja przepisów prawa, nie ma podstaw do uznania, iż przekazanie pracownikowi paliwa zakupionego przez pracodawcę do celów prywatnych, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT i z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Zdaniem Sądu nieodpłatne przekazanie paliwa pracownikom przez firmę stanowi na gruncie ustawy o VAT jego sprzedaż. W konsekwencji nieodpłatne przekazanie paliwa na rzecz pracowników, jako świadczenie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej winno podlegać ewidencji za pomocą kas fiskalnych. Ani organy podatkowe, wydając w niniejszej sprawie interpretację, ani później, badający sprawę sąd administracyjny nie znalazły podstaw do odstąpienia od obowiązku ewidencjonowania takiego przekazania paliwa za pomocą kas fiskalnych.

Jak się wydaje, udostępnienie pracownikowi samochodu do celów prywatnych stanowi kompleksową usługę i zatankowane paliwo winno być raczej traktowane jako element składowy takiej usługi. Wątpliwości budzi potraktowanie takiego przekazania przez Sąd jako dostawę towarów na gruncie podatku VAT.

Stosowanie przedstawionej przez Sąd interpretacji przepisów będzie budzić w praktyce ogromne problemy. W jaki bowiem sposób należy ustalić ilość zużytego przez pracowników na potrzeby prywatne paliwa?

Biorąc pod uwagę praktyczne problemy związane z umożliwieniem przez pracodawcę wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych zasadnym wydaje się uregulowanie zasad korzystania przez pracowników z samochodów służbowych w celach prywatnych, tak by świadczenie takie było traktowane jako odpłatna usługa kompleksowa z zastosowaniem ryczałtowej odpłatności przez pracownika z tego tytułu.