Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Dłuższy okres wypowiedzenia a wysokość odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Za niezgodne z prawem rozwiązanie umowę o pracę na czas nieokreślony pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, jednak nie niższe od wynagrodzenia za ustawowy okres wypowiedzenia, chyba, że co innego wynika z postanowień umowy o pracę. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 2015 roku (sygn. III PK 26/15).


Pracownik zawarł z pracodawcą umowę o pracę na czas nieokreślony. Strony zgodnie postanowiły, że okres wypowiedzenia ww. umowy będzie wynosił 6 miesięcy. Z uwagi na rzekomą likwidację stanowiska pracy pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę. Od otrzymanego wypowiedzenia pracownik złożył odwołanie do sądu pracy domagając się zasądzenia odszkodowania w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, tj. za sześciomiesięczny, wydłużony okres wypowiedzenia.
Zarówno Sądy I jak i II instancji, co do zasady, uznały roszczenie pracownika za usprawiedliwione. Bez wątpienia pracodawca dopuścił się naruszeń, wskazując jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę likwidację stanowiska pracy, która de facto nie miała miejsca. Z tego też względu Sąd zasądził na rzecz pracownika odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, tj. za ustawowy okres wypowiedzenia obowiązujący pracownika.
W przedmiotowej sprawie pojawiło się pytanie, jaka powinna być wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę w sposób niezgodny z prawem, w sytuacji gdy strony zastrzegły dłuży niż maksymalny ustawowy okres wypowiedzenia.
Sprawą zajął się Sąd Najwyższy, który stwierdził, że "nawet jeżeli umowa o pracę przewiduje dłuższy niż ustawowy okres wypowiedzenia, odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, o którym mowa w art. 471 Kodeksu pracy, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za ustawowy okres wypowiedzenia. Wyjątkiem jest taka sytuacja, kiedy strony wyraźnie zastrzegły w umowie, że odszkodowanie będzie przysługiwało w wysokości wynagrodzenia za wydłużony okres wypowiedzenia. Jeśli strony, wydłużając okres wypowiedzenia, nie przewidziały odszkodowania w wysokości odpowiadającej temu wydłużonemu okresowi, pracownik może się domagać odszkodowania w maksymalnej wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia (tj. za ustawowy okres wypowiedzenia).". Sąd Najwyższy podkreślił, że takie stanowisko jest popierane przez piśmiennictwo i judykaturę. W konsekwencji Sad Najwyższy podzielił stanowisko Sądów niższej instancji.