Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Płatność gotówką a koszty uzyskania przychodów

Pojęcie „transakcji” w przypadku umów o współpracę/umów ramowych, które nie określają łącznej wartości świadczeń, odnosi się do wartości sprzedaży dokonanej w oparciu o poszczególną fakturę VAT wystawioną w ramach takiej umowy, a nie sumaryczną wartość sprzedaży w okresie obowiązywania takiej umowy – interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2017 r. (sygn. 1462-IPPB6.4510.6.2017.1.AM.).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego do Organu podatkowego zwróciła się Spółka, która planuje zawrzeć umowy o współpracy/umowy ramowe z hurtowniami farmaceutycznymi będącymi dostawcą produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz suplementów diety znajdujących się w asortymencie danego dostawcy (dalej jako „towary”). Umowy te zawierają ogólne warunki współpracy, zgodnie z którymi na rzecz Spółki wystawiane będą gotówkowe faktury VAT dokumentujące transakcje sprzedaży poszczególnych towarów, a wartość danej faktury nie będzie wyższa niż 15 000 zł. Ponadto, Spółka wskazała, że wartość takich faktur VAT w okresie obowiązywania danej umowy ramowej/umowy o współpracy z określonym dostawcą (mając na uwadze rozmiar prowadzonej przez nią działalności) z pewnością przekroczy kwotę 15 000 zł. Spółka podkreśliła, że w momencie podpisywania umowy o współpracy/umowy ramowej nie wiadomo jakie konkretnie towary zostaną zakupione w oparciu o poszczególne faktury VAT, a także jaka będzie ich dokładna sumaryczna wartość w okresie obowiązywania danej umowy, bowiem uzależnione to będzie od popytu na dany towar.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do Organu podatkowego z następującymi pytaniami:

  1. czy zapłata przez Spółkę w formie gotówkowej faktury VAT o wartości nieprzekraczającej 15 000 zł wystawionej przez dostawcę (w oparciu o umowę o współpracy/umowę ramową, w ramach której łączna wartość wystawionych faktur VAT przekracza wartość 15 000 zł) będzie stanowić koszt uzyskania przychodu dla Spółki?
  2. czy przez pojęcie transakcji, o której mowa w treści art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej rozumieć należy umowę ramową/umowę o współpracy czy też wystawioną w jej ramach poszczególną fakturę VAT?


Zdaniem Spółki zapłata w formie gotówkowej faktury VAT o wartości nieprzekraczającej 15 000 zł, w ramach zawartej umowy o współpracy/umowy ramowej, będzie stanowić KUP, zaś przez pojęcie „transakcji” należy rozumieć poszczególną fakturę VAT wystawioną w związku z ww. umową.

Organ podatkowy przyznał rację Spółce. Organ zwrócił uwagę, że w obrocie gospodarczym występują różnego rodzaju umowy, określane mianem umów o współpracę/umów ramowych. Zawarcie umowy o współpracę oznacza, że strony dążą do osiągania wspólnych celów i współdziałania, w zakresie określonym w postanowieniach danego porozumienia. Umowa ramowa określa cele gospodarcze podmiotów chcących nawiązać stosunek gospodarczy, który ma być realizowany za pomocą wielu umów. Umowa ramowa może być zawarta na czas nieokreślony, co niewątpliwie wynika z jej charakteru, który ma na celu określenie zasad współpracy na przyszłość. Umowy te określają warunki udzielania i realizacji zamówień, w tym również ich termin, lecz nie kreują zobowiązania do spełnienia świadczeń o określonej wartości.

W konsekwencji, w przypadku umów o współpracę/umów ramowych przez jednorazową wartość transakcji należy rozumieć wartość poszczególnych zamówień, nie zaś sumę sprzedaży dokonanej w oparciu o umowę ramową. Tym samym Organ podatkowy podzielił stanowisko Spółki, zgodnie z którym pojęcie transakcji, w rozumieniu przepisu art. 15d ust. 1 ustawy o CIT, należy utożsamiać ze sprzedażą dokonaną w oparciu o daną fakturę VAT, nie zaś sumą sprzedaży dokonanej w oparciu o umowę ramową.

Podsumowując, zapłata w formie gotówkowej faktury VAT o wartości nieprzekraczającej 15 000 zł (w oparciu o umowę o współpracy/umowę ramową, w ramach której łączna wartość wystawionych faktur VAT przekracza ww. wartość) będzie stanowić koszt uzyskania przychodu.