Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 roku uchwalił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Projekt ustawy został przekazany Prezydentowi RP do podpisu.

Projekt ustawy stanowi element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”. W uzasadnieniu projektu wskazano, iż zaproponowane zmiany mają usprawnić i ułatwić dochodzenie należności. Podstawowym celem regulacji jest wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będących przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez:
• zapewnienie szerszych możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta z rejestrów biur informacji gospodarczej i z rejestrów obejmujących dane o należnościach publicznoprawnych (takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne czy grzywny), w tym o umorzeniu egzekucji należności – przy jednoczesnym poszanowaniu praw dłużników (utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych);
• wyważenie interesów i zapewnienie słusznej ochrony inwestorowi i podwykonawcy, jako uczestników procesu budowlanego, w związku z odpowiedzialnością inwestora za zobowiązania wykonawcy wobec podwykonawcy;
• określenie przesłanek uzasadniających zawarcie, przez podmiot gospodarujący środkami publicznymi, ugody w sprawach dotyczących należności cywilnoprawnych;
• podniesienie górnego progu wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym z kwoty 10 000 zł do kwoty 20 000 zł;
• rozszerzenie zakresu spraw rozpoznawanych w postępowaniu grupowym oraz eliminację głównych barier w sprawnym rozpoznawaniu spraw w tym postępowaniu (np. o roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy lub bezpodstawnego wzbogacenia);
• zwiększenie efektywności postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego poprzez wydłużenie terminu po którym upada zabezpieczenie po uprawomocnieniu się orzeczenia z 1 miesiąca do 2 miesięcy.


Z pewnymi wyjątkami ustawa ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2017 r..