Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Ustawa wprowadzająca system SENT

W dniu 18 kwietnia 2017 roku weszła w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wprowadzająca system SENT. Ustawa określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu, w zakresie drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialności za ich naruszenie. Główne obowiązki dotyczą konieczności zgłoszenia przewozu towarów, które wiążą się z wysokim ryzykiem oszustw podatkowych (chodzi o takie „towary wrażliwe”, jak paliwa, alkohol i susz tytoniowy), a także uzupełniania i aktualizacji danych w zgłoszeniu.

Dokonywanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszeń do systemu monitorowania SENT wymaga założenia konta (zarejestrowania się) na platformie PUESC. Obowiązek zgłoszenia nałożono na trzy rodzaje podmiotów: podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnika, w przypadku gdy dokonywane są następujące czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług: dostawa towarów (w określonych przypadkach), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów.

Na każdy z tych podmiotów nałożono różnego rodzaju obowiązki, np.

  • w przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju (dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów, eksport) podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru: a) przesłać do rejestru zgłoszenie; b) uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia oraz c) przekazać ten numer przewoźnikowi;
  • podmiot odbierający, w terminie jednego dnia roboczego od dnia dostarczenia towarów, ma obowiązek uzupełnić dane w rejestrze o informację o odbiorze towarów.

Co do zasady monitorowaniu podlegać będą przesyłki o masie brutto przekraczającej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów, natomiast zgłoszeniu nie podlega m.in. przewóz towarów w: przesyłkach pocztowych, objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS, czy produktów, które są przedmiotem obrotu towarowego z państwami trzecimi i są zgłoszone do procedury celnej albo powrotnego wywozu, z wyłączeniem towarów dopuszczonych do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej.

Ustawa o SENT przewiduje również kary za niedopełnienie obowiązków.

Należy również zwrócić uwagę, że niezmiernie istotnym będzie dysponowanie przez kierującego numerem referencyjnym, który winien on, otrzymać przed rozpoczęciem przewozu pod rygorem kary grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł.