Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Zmiany przepisów podatkowych wchodzące w życie od 1 stycznia 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie szereg zmian przepisów podatkowych. Będą one dotyczyć podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości oraz Ordynacji podatkowej. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

TK: kwota wolna od podatku niezgodna z konstytucją

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3089 zł są niezgodne z konstytucją i tracą moc 30 listopada 2016 r. - uznał 28 pażdziernika 2015 roku Trybunał Konstytucyjny.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

16 października 2015 roku w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Podstawową zmianą w stosunku do obowiązującego stanu prawnego jest wprowadzenie do ustawy o UOKiK nowego działu IIIa zatytułowanego „Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów”. Nowy art. 23 wprowadza zakaz stosowania we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, tj. nieuzgodnionych z nim indywidualnie zapisów, które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (art. 385(1) kc).

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Nowelizacja ordynacji podatkowej

5 października 2015 roku w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja ordynacji podatkowej. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe, co powinno ułatwić kontakty podatników z organami podatkowymi oraz zapewnić efektywniejszy pobór podatków.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie „ozusowania” przychodów uzyskiwanych przez członków zarządu spółek kapitałowych w ramach kontraktów menadżerskich

W dniu 17 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę w składzie powiększonym (siedmioosobowym) w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członków zarządu spółek kapitałowych, którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zawarli ze spółką kontrakty menadżerskie (sygn. akt III UZP 2/15). Zdaniem Sądu Najwyższego tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez ww. osoby jest umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwana dalej „Ustawą”), a nie prowadzenie działalności gospodarczej (art. 6 ust.1 pkt 5 Ustawy).

Zaloguj się, aby zobaczyć.